اورجت - بازدید : 1864

 

 

فاصله افقی موجود بین دندانهای پیش بالا و پایین در هنگام بسته بودن فکین.این فاصله در حالت نرمال باید حدود 1 میلی متر باشد.